امام خامنه ای : شکل ظاهری گلزار شهدا حفظ شود.

امام خامنه ای در گلزار شهدای قطعه 24

 

 

بازسازی یا تخریب؟

 

 1. نگارش مطلب را با یک سؤال آغاز می کنم که چرا بازسازی و تخریب؟

 2. هدف از واکاوی و بیان مطلب چیست؟

 3. آیا همیشه بازسازی و تخریب لازم است؟

 4. جایگاه مصطلح و معنای لغوی بازسازی و تخریب یکی است؟

 5. آیا در اثر تغییرات باید تمام آثار و ابنیه ها به نوعی تغییر یابند و یا همانگونه که هستند باشند؟

 6. هدف از بازسازی و تخریب چیست؟

 

 

بازسازی یا تخریب؟

 1. نگارش مطلب را با یک سؤال آغاز می کنم که چرا بازسازی و تخریب؟

 2. هدف از واکاوی و بیان مطلب چیست؟

 3. آیا همیشه بازسازی و تخریب لازم است؟

 4. جایگاه مصطلح و معنای لغوی بازسازی و تخریب یکی است؟

 5. آیا در اثر تغییرات باید تمام آثار و ابنیه ها به نوعی تغییر یابند و یا همانگونه که هستند باشند؟

 6. هدف از بازسازی و تخریب چیست؟

و هزاران چرای دیگر که می تواند در ذهن هر کاوشگری بوجود بیاید.

تاریخ کشور ما و هویت شهری آن گره خورده با باورهای عمیقی که نَماد آن در ابنیه ها و آثار به جای مانده از گذشتگان به روشنی تبلور یافته است. شناخت تاریخی و باورهای رایج مردم را از روی نسخ ،معماری و فرهنگ رایج آن دوره می شناسند و از همین روست که ما وقتی از فرهنگ و گذشته خود سخن می گوئیم به تمدن و آثار و مفاخرمذهبی و فرهنگی خود­استناد­می کنیم.با بررسی­آثار تاریخی­از نحوه­چیدمان­،­رنگهای­کاشی و سنگهای مورد استفاده به راحتی می توان به تلفیق ایرانی و اسلامی دست یافت.

 

 


برچسب ها : شهدای ایران-تخریب گلزار شهدا- آدینه- براتی-بازسازی- تخریب- بهشت  ,